Прояви

 

Весел  калейдоскоп
Област: Добрич   Община: Добричка         
Село: Победа, Дончево, Смолница
13 месеца
Общи цели:
Интегриране на деца от  етнически малцинства за подпомагане на по-успешната им социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, развитие и изява на личностните  им качества в училищата в селата Победа, Смолница, Дончево.
Специфични цели:
1. Засилване мотивацията за участие в образователния процес чрез дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда и специализирана работа с родителите на децата от етническите малцинства.
2. Изграждане и развиване на работещ модел за трайно намаляване на агресията чрез допълнителни занимания с деца и родители от ромската общност за превенция на отпадането.
3. Изграждане на организационен и професионален капацитет от специалисти за работа с деца от малцинствен произход.

 Обща стойност на проекта:  98 671,18лева

1. Във връзка с проекта "Весел калейдоскоп" на 13.11.2012 г. се проведе пресконференция, на която присъстваха всички учители от ОУ "Климент Охридски".

2. Обучение с 31 участника от трите училищав хотел „ Азалия”-Златни пясъци. Изнесено, практически ориентирано обучение за 12 часа в два дни по темите: Мениджмънд на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност; Тренинг по интеркултурна комуникативна компетентност. Откъсването от училищното ежедневие, съчетано с извеждане на красиво и уютно място и посещение на Преображенски манастир, допринася за концентриране върху темите, надграждане на създадени и усвояване на нови умения, обмяна на опит в неформална обстановка.

3. Създаване на академия „Толерантни и отговорни” от 12 ученици в риск от отпадане от училище,  поради често отсъствие от учебни занятия и прояви на агресия. С дейности по четири модула се цели изграждане на отговорни личности с толерантно отношение към различието и възпитаване в търпимост и уважение към личности и институции. Групата проведе първото си теоретично занятие  –Превенция на ХИВ СПИН .Във  всяко училище работи общностен модератор по 8 часа на ден в продължение на 9 месеца, който ще осъществява комуникация с родителите на застрашените от отпадане ученици.

4. Групово занятие по   БЕЛ    

5. Посещение на професионална гимназия по ветеринарна медицина

6. Посещение в Професионална гимназия по автотранспорт

7.Посещение на театрална постановка в ДТ "Й. Йовков" гр. Добрич

8.Посещение в Професионална гимназия по туризъм

9.Посещение на Професинална гимназия по аграрно стопанство

10.ВК – дейност

11.ВК – обучение

12. Занятие съвместно с ОУ "Дора Габе" гр. Добрич по представяне на техниката "Батик"

13. Занятие в клуба по "Приложно изкуство"

14. Закриване на работата по проект "Весел калейдоскоп" с тържествен концерт. Групите, участващи в проекта приключиха участието си с драматизация на приказката "Моя Пепеляшке".