Проект „Весел калейдоскоп“

"ВЕСЕЛ КАЛЕЙДОСКОП"

  BG051PO001-4.1.05  "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

Проект "Весел калейдоскоп"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  

"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

 

Съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз