Проект BG051P0001-3.1.06

През учебната 2010/2011г. в ОУ „Климент Охридски” с.Смолница се възстанови целодневната организация на учебния ден . Със собствени средства ремонтирахме  столовата за  хранене  и кухнята, за да осигурим хранене за ученицитe. Нашата цел бе да привлечем и задържим учениците в училище, защото пред нас стояха специфични проблеми  на учениците от етническите малцинства. Най-наболелите от тях са: нередовно посещаване и отпадане от училище,  честите  отсъствия от учебни занятия ,трудното усвояване на учебното съдържание, никаква помощ и заинтересованост от страна на родителите, тежко финансово състояние /най-силно засегнати от влиянието на икономическата криза са ромските деца/.Много от семействата са безработни, други разчитат на временна заетост/сезонна селскостопанска работа/,някой на месечните добавки за деца . Родителите не  могат да осигуряват на  децата си  учебни помагала, дрехи, обувки и неща от първа необходимост .Живеят при крайно лоши битови условия и са на ръба на оцеляването.

  Колективът се постара да привлече и задържи учениците, чрез провеждайки на разнообразни, развлекателни и иновационни дейности,  да предоставим възможности за желание, интерес и изява на учениците ни.

           

Проект BG051PO001-3.1.06„Подобряване качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

От 09.01.2012г се включихме в проекта и формирахме 3 полуинтернатни групи: две в начален етап и една в прогимназиален. Назначени бяха трима възпитатели и се осигури поевтиняване на обедното хранене.

Нашата цел бе да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в ОУ «Климент Охридски» с.Смолница  с  оглед подобряване на качеството на образованието.

            1.1. Ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния ден, включващ пълния образователен цикъл: ЗП, ЗИП, СИП, самоподготовка, отдих и игри, хранене, за да се постигне общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

           1.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училище.

              а/ насърчаване на развитието на ключовите компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

             б/ създаване на възможност за успешно преминаване в следващ клас, следващ етап или степен на образование и ограничаване на рисковете от отпадане от училище, поради образователни трудности;

             в/  създаване на възможности за общуване и опознаване между деца  от различни социални, културни и етнически общности;

             г/  създаване на възможност за развитие на личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда, чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация.

 

  • Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"
  • Целева група по проекта:
    – Ученици от I до VIII клас в средищните училища
    – Учители и служители в средищните училища
  • Продължителност на проекта – 35 месеца