Документи

Планове и правилници за учебната 2016/2017

  1. Годишен план за дейността на ОУ „Климент Охридски“.
  2. Правилник за дейността
  3. Етичен кодекс
  4. Стратегия за развитие
  5. Правилник за вътрешния ред
  6. Програма за предоставяне на равни възможности
  7. Училищни учебни планове
  8. План на МО от ПЕ
  9. Мерки за повишаване качеството на образование
  10. Програма за превенция на ранното напускане на училище

Планове и правилници за учебната 2017/2018