Заседание Обществен съвет

ОУ ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 С.СМОЛНИЦА, ОБЩ.ДОБРИЧКА, ОБЛ.ДОБРИЧ

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към ОУ „Климент Охридски”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО……………………

В качеството си на председател на Обществения съвет към ОУ ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ВИ каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 13.09.2017 г., от 11.00 часа, в учителската стая на училището.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Стратегия за развитие на училището – 2017/2018 г.
  2. Превенция на ранното напускане на училище.
  3. Запознаване с училищния учебен план.
  4. Приемане на план-график за дейността на работната група по самооценяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:  РЕМЗИ НЕАЗИ