Проект „Твоят час“ 2016/2017 г.

От новата 2016/2017 учебна година в ОУ „Климент Охридски“ стартира Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.  Проведено бе анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от І до VІІІ клас. След анализ на резултатите бяха сформирани  групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения и  групи за дейности по интереси. В групите за обучителни затруднения са включени 15 деца или 29% от общия брой. В групите за дейности по интереси са включени 46 деца или 90% от общия брой.

За учебната 2016-2017 година са сформирани следните групи:

Дейности и ръководители:

1. Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

3. Дейността на групите

Вход към електронната платформа