Проект „Твоят час“ 2017/2018 г.

От новата 2017/2018 учебна година в ОУ „Климент Охридски“ продължава  работата по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) ″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.  Проведено бе анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от І до VІІ клас. След анализ на резултатите бяха сформирани  групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения и  групи за дейности по интереси. В групите за обучителни затруднения са включени 14 деца или 29% от общия брой. В групите за дейности по интереси са включени 34 деца или 71% от общия брой.

За учебната 2017/2018 година са сформирани следните групи:

Дейности и ръководители:

1. Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

  •  „Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература” – прогимназиален етап – ръководител г-н Митко Димитров
  • „Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература”- начален етап – ръководител г-н Иван Колев
  •  2. Дейности по интереси: