Профил на купувача

Основно училище „Климент Охридски“, с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич

9383, ул.“Първа“ № 24, тел.0885988471, e-mail – ousmolnica@abv.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП

Възложител: ОУ „Климент Охридски“

Уникален идентификационен номер: 9009545

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание: ОУ “Кл. Охридски” с..Смолница, обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ „Климент Охридски” – с.. Смолница, по обособени позиции.

Позиция 1: Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ „Климент Охридски”.

Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно в ОУ „Климент Охридски” по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документи:

Анекс №1 към Договора за доставка на готова храна

ЗОП – ВП