Образование за утрешния ден

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

От началото на 2020 година в  ОУ „Климент Охридски“ стартираха дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден” за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове  за учебната 2019 / 2020 г.: 

1. Клуб „Дигитален свят“ за придобиване на самостоятелно ниво на ключови дигитални умения  с 15 ученици от 3-7 клас, ръководител на клуба – П. Великова.

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725
Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/


На 02 март 2020 година в ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, се проведе публична изява по проект ОУД, клуб „Дигитален свят“, с ръководител г-жа Петя Великова. Учениците представиха пред гостите на събитието създадената от тях електронна викторина, посветена на националния празник на България – Трети март