Защита на личните данни

На 25 май 2018 г. влиза в сила ново европейско законодателство за защита на личните данни.
ОУ „Климент Охридски“ и досега е спазвала високи стандарти при защита на личните данни и, разбира се, ще продължи да го прави и занапред.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 април 2016 година

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

(текст от значение за ЕИП). Вижте още….